Lastnik in upravljalec spletnega portala KATALOGHIŠ.si na spletnem naslovu: https://www.kataloghis.si je podjetnik Interim Manager, Sebastjan Stjepanović s.p., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, Email: info@kataloghis.si, Tel: 070-755-355.

Splošno

Splošni pogoji so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba) in poslovnim subjektom Interim-Manager Sebastjan Stjepanović s.p., ki ga skleneta v nadaljevanju “naročnik”, “vi”, “vaš”, ali “registrant” in Sebastjan Stjepanović s.p. (v nadaljevanju “ponudnik”, “naš”).

V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na tej spletni strani se naročnik strinja, da mu so mu vsi predračuni in računi posredovani v elektronski obliki. Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji oz. členi. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, zakona o varovanju osebnih podatkov ter Zakona o varstvu potrošnikov. Naročnik, ki želi, da se ji račun pošlje v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v vrednosti 5,00 EUR.

Z oddanim naročilom na tej spletni strani, naročnik potrjuje da je seznanjen s politiko zasebnosti, ki je objavljena na https://kataloghis.si/zasebnost.

Cene

Cene hiš na KATALOGHIŠ.si so navedene brez DDVja, so informativne narave, okvirne in neobvezujoče.

Objavljene cene za storitve oglaševanja, posredovanja povpraševanj ter arhitekturne storitve na spletnih straneh ponudnika so v EUR in ne vsebujejo DDV. Cenik za v prejšnjem stavku omenjene storitve je objavljen na spletnih straneh ponudnika in se lahko za naslednje obračunsko obdobje brez predhodnega obvestila spremeni. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh ponudnika.

Plačilni pogoji in realizacija

Za uporabo naših storitev je potrebno 100% predplačilo za določeno obdobje, po predračunu, ki je zapisan v elektronski obliki, ki ga dobi vsak naročnik plačljivih storitev po opravljenem naročilu na email, ki ga je zapisal ob naročilu.

Po prejetem plačilu po predračunu, bo vsak naročnik prejel račun v elektronski obliki na svoj email. Naročnik si ga lahko kadarkoli natisne.

V primeru napačnega zneska oz. specifikacije za naročeno storitev, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek ali odstopi od ponudbe, če ni drugače dogovorjeno.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da naročnik želi spremeniti plačilno obdobje, le to ponudniku sporoči pred iztekom trenutno zakupljenega obdobja, preko elektronske pošte oz. navadne pošte ali po telefonu.

Naročnik sprejme ponudbo s plačilom.

Opravljanje naročenih storitev se prične, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. O tem ponudnik naročnika obvesti na primarni elektronski naslov.

Zaradi same narave ponudnikovih storitev, naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne daje garancije oz. zagotovila, da bodo naročene storitve po prejemu plačila uspešno opravljene. V kolikor se v tem primeru ponudnik in naročnik ne dogovorita drugače, ponudnik naročniku vrne vplačana sredstva na TRR naročnika, brez obresti.

Račun

Račun se bo glasil na podatke, ki jih naročnik posreduje ob naročilu.

Naročnik, ki želi, da se mu račun pošlje v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v vrednosti 5,00 EUR.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da mu ponudnik zaradi zamude plačila omeji ali v celoti onemogoči storitev če naročnik ne poravna obveznosti v osmih (8) dneh od datuma valute oz. na dan valute ki je navedena na predračunu ali ponudbi. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Naročnik v celoti razume in se strinja da po petnajstih (15) dneh zamude plačila, lahko ponudnik enostransko prekine storitev. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške. Obveznosti naročnika nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev se obračunajo ločeno od trenutno zakupljenih storitev, če se ne dogovorimo drugače.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo za lastno varnostno kopijo podatkov v celoti skrbel sam.

Reklamacija plačljivih storitev

Naročnik v skladu z ZVPOT nima pravice odstopiti od pogodbe, če gre za storitve, ki so bile opravljene po natančnih navodilih naročnika oz. so bile prilagojene naročnikovim potrebam, oz. ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo.

Trajanje plačljivih storitev vezanih na časovno obdobje

Trajanje zakupljenih storitev, ki so vezane na določeno časovno obdobje, je navedeno na predračunu ter izdanem računu. Po izteku zakupljenega obdobja, vam bomo vsaj 10 dni pred potekom poslali predračun na elektronski naslov. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v kolikor v roku ne poravna podaljšanja dotične ponudnikove storitve, leta na dan poteka preneha delovati. Za podaljšanje pretečene storitve mora naročnik kontaktirati ponudnika za novo, veljavno ponudbo. Pri ponovni aktivaciji storitev, lahko nastanejo dodatni stroški.

Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije. Katerakoli pogodbena stranka lahko odpove naročniško kadarkoli v času trajanja storitve. Odpoved mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti in začne veljati naslednje obračunsko obdobje. Že vplačanih sredstev za naročene storitve ponudnik ni dolžan vračati, razen v primeru novih naročil, ki so mlajša od 30 dni. Že vplačanih sredstev ponudnik ni dolžan vračati, v kolikor so storitve že bile opravljene. V primeru, da naročnik že koristi storitve ponudnika obračunskem obdobju in odpove naročniško razmerje, odpoved začne veljati naslednje obračunsko obdobje.

Naročniki, ki niso fizične osebe, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo, če naročnik striktno ne upošteva teh pogojev poslovanja.

Odškodnine in nadomestila

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev (plačljivih ali brezplačnih) ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri plačjivih storitvah in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik plačljivih storitev se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

Uporabniki, ki v procesu objave povpraševanja za pridobitev ponudb podjetij uporabijo za ta namen objavljene spletne formularje na KATALOGHIS.si, se izrecno strinjajo s tem, da podjetnik Interim-Manager Sebastjan Stjepanović s.p. njihove podatke (vključno s časom oddaje in IP naslovom) posreduje interesiranim podjetjem, ki so usposobljena za opravljanje storitev gradbeništva. Prav tako se ti uporabniki z dejanjem uporabe spletnih formularjev na KATALOGHIS.si izrecno strinjajo s tem, da jih interesirana podjetja iz področja gradbeništva neposredno kontaktirajo preko medijev, ki jih uporabnik sam posreduje v procesu uporabe spletnega formularja.

Tehnična podpora

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za naše storitve, preko elektronske pošte na naslovu info@KATALOGHIS.si. Naročnik se strinja da bo zahtevek za podporo, pisal le iz elektronskega naslova, ki je zabeležen med naročniškimi podatki in se strinja da mu ponudnik ni dolžan odgovoriti, če je zahtevek poslan iz neznanega emaila oz. emaila, ki ni zapisan med naročniškimi podatki. Naročnik lahko komunicira s ponudnikom po telefonu ali elektronski pošti. Ponudnik svoje ažurne kontaktne podatke objavlja na svoji spletni strani.

Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega svetovanja ali administracije. Pod pomoč, ki jo ponudnik nudi naročniku v okviru plačila storitve brez doplačila, ne štejejo gradbeni nasveti ali arhitekturni nasveti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje. V kolikor naročnik tega ne upošteva, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku zavrne vsakršno komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko pošto in navadno pošto. V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).

Vzdrževalna dela

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji opravljal nujna vzdrževalna dela ki so potrebna za nemoteno delovanje storitev. Ponudnik bo glede vzdrževalnih del poskusil predhodno obvestiti naročnika po elektronski pošti, prekinitve pa bodo objavljene tudi na spletni strani ponudnika, razen v primeru okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva.

Garancija

KATALOGHIŠ.si ne garantira in ne odgovarja za resničnost kontaktnih podatkov interesentov, ki so oddali povpraševanje za hišo na našem portalu.  Prav tako si pridržujemo pravico brez predhodnega opozorila onemogočiti delovanje gesel za dostop do brezplačnih premium vsebin na portalu. Ravno tako si pridržujemo pravico brez predhodnega opozorila odstraniti uporabnika iz liste prejemnikov e-novic.

V kolikor naročnik plačljivih storitev dokaže, da določena povpraševanja niso bila verodostojna (napačni podatki, napačna kontaktna številka) bo ponudnik po lastni presoji naročniku odobril dobropis v vrednosti dotičnega problema.

Vsak nov naročnik ima možnost nakup preklicati v prvih 15 dneh in zahtevati vrnitev kupnine.

Garancija nakupa ne velja:
• za obstoječe naročnike
• če je naročnik v teh 15 dneh zlorabljal svoj uporabniški račun
• storitev v katerih je bil vključen popust
• storitev, ki so bile delno ali v celoti že izvedene in zaradi katerih so ponudniku nastali stroški izvedbe teh storitev.

Kršitev pogojev poslovanja

Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev dostopa do zakupljenih storitev, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj oz. najkasneje v roku 24 ur obvestili, vključujoč s krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije. Naročnik je dolžan za vsako kršitev splošnih pogojev, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 300 €, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.

Nekaj primerov uporabe piškotkov: za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske, za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave na delih spletnih mest, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobilnik), kar omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi, za spremljanje obiska in preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani za delovanje določenih storitev (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja).

Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo.

Reševanje sporov Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami pogojev za naročnike plačljivih storitev. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove to naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev.

Uporabniki brezplačnih stroritev portala KATALOGHIŠ.si so seznanjeni in se strinjajo, da lahko upravljalec portala vsak trenutek, brez razloga in brez predhodnega opozorila omeji ali prepreči:
a.) dostop do katerih koli vsebin portala
b.) prejemanje e-novic portala KATALOGHIŠ.si

Pogoji uporabe splošnih pogojev poslovanja veljajo od 24.7.2020